VEDTEKTER

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR AMPUTERTE (LFA)

 

Landsforeningens vedtekter er hjemlet i Norges Handikapforbunds (NHF) lover og tilhørende retningslinjer og må sees i sammenheng med disse. LFA har representasjon i NHFs organer i samsvar med NHFs lover.

 

§ 1 Navn

Landsforeningens navn er: Landsforeningen for Amputerte (LFA).

Landsforeningens lokallags navn skal være……………………(stedsnavn/område)

eks.: LFA Møre og Romsdal.

 

§ 2 Organisasjonsmessig tilknytning

Landsforeningen for Amputerte (LFA) har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). NHFs lover, forskrifter og prinsipprogram gjelder for LFA. Landsforeningens vedtekter er hjemlet i NHFs lover.

 

§ 3 Formål

Landsforeningen for Amputertes (LFA) formål er å ivareta interessene for amputerte og deres pårørende slik at deres rettigheter blir best mulig ivaretatt. LFA skal utøve interessepolitisk påvirkningsarbeid slik at amputertes interesser blir best mulig ivaretatt. LFA skal drive et aktivt informasjonsarbeid og arbeide for at alle amputerte oppnår best mulig livskvalitet.

 

§ 4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som godkjenner LFAs vedtekter og NHFs lover.

LFA medlemmer er individuelle medlemmer i NHF. Gjennom medlemskap har alle medlemmer knyttet til Landsforeningen for Amputerte (LFA) tilgang til, og kan benytte seg av NHFs ulike medlemstilbud.

 

Medlemskap kan oppnås gjennom landsforeningslag/lokallag, eller som direkte medlemmer i NHF regionen.

 

§ 5 Lokallag

LFA lokallag har den samme status, rettigheter og forpliktelser som øvrige lokallag i organisasjonen Norges Handikapforbund (NHF).

LFA lokallag skal avholde ordinært årsmøte en gang hvert år innen utgangen av mårs måned. Lokallagenes styreprotokoller, årsmelding og årsregnskap skal sendes LFA hovedstyre.

 

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er Landsforeningen for Amputerte (LFA) høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes senest innen utgangen av 30. mai.

 

Årsmøtet består av LFA hovedstyre og delegater fra alle fylker landsforeningen har medlemmer. LFA Hovedstyre fastsetter det endelige antall delegater.

 

Årsmøtet velger landsforeningens hovedstyre og valgkomitè. Årsmøtet bestemmer hvor mange medlemmer hovedstyret skal ha, dog minst 5 personer, og 2 varamedlemmer. Valgene skal være skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen av de stemmeberettigede delegatene krever det. Leder og nestleder velges særskilt, hovedstyrets øvrige medlemmer konstituerer seg selv.

 

Ved valg av hovedstyremedlemmer og varamedlemmer så skal det så vidt mulig påsees at alle deler av landet er representert.

 

Valgkomitè velges av årsmøtet og skal bestå av 1 valgkomitèleder og 2 valgkomitèmedledder medlemmer. Valgkomiteens funksjonstid er fra valgtidspunkt til og med fremlegging av innstilling til neste årsmøte. Valgkomiteens medlemmer er som hovedregel ikke aktuelle kandidater til de tillitsvervene valgkomiteen skal innstille til. Skulle et medlem av valgkomiteen bli foreslått og vedkommende er villig til å stille til valg, bør vedkommende trekke seg fra valgkomiteen.

 

Årsmøtet velger medlemmer til hovedstyret for 2 (to) år. Halvparten av hovedstyrets medlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

 

Årsmøtet varsles med minst 3 måneders varsel. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 1 måneds varsel. Sammen med innkalling sendes saksliste for årsmøteforhandlingene. Årsmøtet behandler bare de saker som står utrykkelig nevnt i innkallingen. Dersom hovedstyret finner det nødvendig, kan hovedstyret også fremme saker utenom oppsatte dagsorden når ikke mer en 1/3 av de stemmeberettigede i årsmøtet motsetter seg dette. Saker som medlemmer og lokallag ønsker behandlet i årsmøtet må være LFA Hovedstyre i hende senest to måneder før årsmøtet avholdes.

 

§ 7 Ekstraordnært årsmøte

Ekstra ordinært årsmøte kan innkalles når 2/3 av lokallagene eller halvparten av medlemmene krever det.

Ekstra ordinært årsmøte kan også innkalles etter vedtak i LFA Hovedstyre eller NHFs sentralstyre. Vedtaket må være gjort med minst 2/3 flertall.

 

§ 8 Hovedstyret

Hovedstyret er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om hvilke saker hovedstyret skal arbeide med i tillegg til det som er fastsatt i lover, forskrifter og vedtak i overordnede organer.

Hovedstyre holder møte så ofte som leder finner behov for det eller når minst halvparten av hovedstyrets medlemmer krever det. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer eller varamedlemmer møter. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. LFA Hovedstyre er ansvarlig for å nedsette egne råd og utvalg. Hovedstyrets protokoller skal sendes til LFA lokallag.

 

 

§ 9 Økonomi og forretningsmessig virksomhet

Alle organisasjonsledd er selv ansvarlig for sin økonomi og har for egen regning rett til å drive forretningsmessig virksomhet. NHF er ikke ansvarlig for de forpliktelser som LFA i tilfellet pådrar seg. Lokallagenes foretningsmessige virksomhet skal på forhånd godkjennes av NHF regionsstyre. Forretningsmessig virksomhet skal anmeldes til foretaksregistret i den utstrekning det er plikt eller anledning til det. NHFs sentralstyre kan gi bindende retningslinjer for slik virksomhet.

 

§ 10 Signatur og prokura

Landsforeningens hovedstyre kan delegere signaturretten til leder eller nestleder i fellesskap med et annet hovedstyremedlem.

Landsforeningens hovedstyre kan meddele prokura.

 

§ 11 Endringer i LFA vedtekter

Landsforeningens vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringene trer først i kraft nå disse er godkjent av NHFs sentralstyre.

 

§ 12 Nedleggelse av Landsforeningen for Amputerte (LFA)

Nedleggelse av LFA kan bare skje etter vedtak i årsmøtet og bare hvis saken er uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Nedleggelse kan med NHF sentralstyrets forutgående samtykke vedtas av LFAs årsmøte med 2/3 flertall. Avstemningen skal være skriftlig. Ved nedleggelse skal landsforeningens navn, midler, eiendeler og rettigheter overføres til, og forvaltes av, NHF. Midlene skal brukes på landsforeningens målgruppe inntil en eventuell ny forening stiftes. Videre så vil gjenværende medlemmer av LFA forblir individuelle medlemmer av NHF.

 

 

 

LFA Vedtekter 2011

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.